Informacje o Administratorze danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest KM2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 191, NIP: 6482775339, REGON: 362496495, KRS: 0000575538.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
  • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji,
  • wyawienia dokumentu księgowego (faktury),
  • prowadzenia dokumentacji księgowej.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • Art. 6. ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221),
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351).
 • Państwa dane zostaną udostępnione kontrahentom, podwykonawcom, firmom obsługującym hosting oraz obsłudze księgowej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego, dane do celów księgowych będą przetwarzane przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.