Szkolenie AZBEST

SZKOLENIE AZBEST

Pracodawca i jego pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia. Należy także pamiętać, że pracownicy muszą bezwzględne posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywania pracy na stanowisku na którym będą usuwać azbest. Z reguły są to stanowiska pracy takie jak dekarz, lub pracownik ogólnobudowlanego, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy. Ze względu na specyfikę demontażu azbestu z dachów obiektów wiążących się z pracą na wysokości pracownicy powinni posiadać brak przeciwskazań przy pracy na wysokości pow. 3 metrów.

Szkolenie przygotowuje do pracy przy azbeście i w swym zakresie obejmuje:
– identyfikację zagrożeń
– eliminację zagrożeń
– sposoby zapobiegawcze
– postępowanie zgodne z zasadami BHP
– zasady postępowania przy usuwaniu azbestu
– postępowanie w sytuacjach awaryjnych
– zagadnienie dot. badania lekarskie (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r.w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji)
– transport i składowanie materiałów ( w tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.)
– pobieranie próbek, pomiary w środowisku pracy, normy ( rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy)

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowaneWprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

  • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
  • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
  • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

Samokształcenie kierowane jest przeprowadzane w następujący sposób:

  • Otrzymanie imiennego zgłoszenia od pracodawcy/uczestnika(ów) szkolenia.
  • Przesłanie przez organizatora szkolenia do Usługobiorcy faktury obejmującej ustalony koszt szkolenia, lub dostarczenie FV gotówkowej wraz z materiałami szkoleniowymi pocztą kurierską za pobraniem.
  • Przekazanie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych z testem egzaminacyjnym pocztą elektroniczną po dokonaniu płatności faktury i przesłaniu potwierdzenia.
  • Przekazanie przez pracodawcę/uczestnika(ów) wypełnionej ankiety, rozwiązanego testu egzaminacyjnego.
  • Przesłanie Państwu drogą pocztową oryginału zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia , po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie koordynuje:
inż. Tomasz Ziober– główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach, wytypowany do koordynowania tych szkoleń.. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?