Szkolenie PPOŻ i ZK

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenia PPOŻ I ZK

 1. Cel szkolenia PPOŻ i ZK:
  Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zwalczania pożarów,  przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, oraz powszechnej samoobrony ludności.
 2. Uczestnicy szkolenia:
  Szkolenie w zakresie zwalczania  pożarów ,ewakuacji oraz powszechnej samoobrony ludności adresowane jest głównie do:
 • Pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Wszystkich zainteresowanych powszechną samoobroną ludności

www.primusslask.pl

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowane. Obecnie cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców wykorzystujących i korzystających z nowoczesnych instrumentów rozwoju cywilizacji.

 • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
 • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
 • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

Szkolenie koordynuje:
inż. Irena Chmurzyńska – główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych wyróżnianych jako „Pracodawca organizator bezpiecznej pracy”.

 

4.1 System, regulacje prawne i  przepisy ochrony przeciwpożarowej
oraz samoobrony ludności  w Polsce.

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wew. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
 • Rozp. Min. Spraw Wew. i Admin. z 21.4.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
 • Rozp. Min. Środowiska z 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405, sprost. Dz.U. z 2006 r. Nr 82, poz. 573)
 • PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
 • PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
 • PN-65/M-51520 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne
 • PN-EN 671-1 Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
 • PN-EN 671-2 Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
 • Kodeks Pracy (Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958),

Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy. Ministrowie (kierownicy) urzędów centralnych mają obowiązek uwzględniania zadań obrony cywilnej w nadzorowanych przez nich dziedzinach.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?