Szkolenia powypadkowe

Szkolenia powypadkowe

 

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (§ 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Wiąże się to nie tylko z zapewnieniem systemu łączności oraz materialnych środków do udzielania pierwszej pomocy (np. opatrunków), ale również z wyznaczeniem i przeszkoleniem wybranych pracowników. W niektórych zakładach pracy pracodawcy są zobowiązani do przeszkolenia niemal całego personelu (np. nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych), gdyż wynika to ze szczegółowych przepisów (§ 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Poza szkoleniami specjalistycznymi, przeznaczonymi dla wybranych pracowników, elementy pierwszej pomocy znajdują się w ramowych programach obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie musi przechodzić każdy pracownik wstępnie i okresowo oraz szkolenia powypadkowe.

Postępowanie powypadkowe

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony , wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego.Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz
z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.

Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje schematy postępowania w takich stanach jak:
– Zasłabnięcie
– Padaczka
– Zawał mięśnia sercowego
– Złamania
– Skręcenia, zwichnięcia
– Rany i krwotoki
– Oparzenia
– Zatrucia
– Zabezpieczenie miejsca wypadku komunikacyjnego
– Wyciąganie poszkodowanego z pojazdu

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ ORAZ EWAKUACJI PRACOWNIKÓW zawiera takie tematy jak:

 • System, regulacje prawne i przepisy ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zwalczania pożarów  i ewakuacji pracowników
 • Podstawowe wymogi przepisów dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 • Główne przyczyny powstania pożarów
 • Sposoby zapobiegania możliwości powstania pożaru i miejscowego zagrożenia
 • Zasady rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasady jego obsługi i użycia
 • Zasady i sposoby rozpoznawania sytuacji pożarowej
 • Znajomość praktycznego użycia sprzętu gaśniczego i urządzeń technicznych służących ochronie ppoż.
 • Organizacja i warunki ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia.
 • Zasady postępowania  w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie koordynuje: inż. Irena Chmurzyńska
Główny specjalista ds. BHP, ekspert w wielu holdingach o różnych branżach, wytypowana do koordynowania tych szkoleń.. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych wyróżnianych jako „Pracodawca organizator bezpiecznej pracy”.

Samokształcenie - szybka forma edukacji

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowane. Obecnie cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców wykorzystujących i korzystających z nowoczesnych instrumentów rozwoju cywilizacji. Wprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

 • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
 • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
 • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

Samokształcenie kierowane jest przeprowadzane w następujący sposób:

 • Otrzymanie imiennego zgłoszenia od pracodawcy/uczestnika(ów) szkolenia.
 • Przesłanie przez organizatora szkolenia do Usługobiorcy faktury obejmującej ustalony koszt szkolenia,      lub dostarczenie FV gotówkowej wraz z materiałami szkoleniowymi pocztą kurierską za pobraniem.
 • Odesłanie przez pracodawcę/uczestnika(ów) wypełnionej ankiety, rozwiązanego testu egzaminacyjnego.
 • Przesłanie Państwu drogą pocztową oryginału zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia , po ukończeniu szkolenia.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”

Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?