Szkolenia pedagogiczne

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

Podstawy prawne i program kursu

 

Praktyczna nauka zawodu
Aby stać się Instruktorem praktycznej nauki zawodu należy posiadać ukończony kurs pedagogiczny, którego program zatwierdził kurator oświaty. Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych oraz 8 godzin praktyki metodycznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. poz 391, art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Program obejmujący kurs
Szkolenie składa się z 3 sekcji teoretycznych oraz praktyki metodycznej.
• Zagadnienia dotyczące pedagogiki (5 godzin)
• Zagadnienia dotyczące psychologii ( 8 godzin)
• Zagadnienia dotyczące metodyki nauczania ( 27 godzin)
• Praktyka metodyczna ( 8 godzin)

Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne w trakcie trwania całego kursu w formie korespondencyjnej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Praktyka w wymiarze 10 h. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do odbycia praktyki we własnym zakresie. Oświadczenie o odbytej praktyce należy wysłać wraz z testem do siedziby firmy na formularzu wydanym przez firmę Primus i Km2 Sp. Z o.o.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu] W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych.”
, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:
1) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą;
2) umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.”,
„2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:
1) refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w przepisach w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;
2) refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, w tym także zajęcia praktyczne odbywane u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”; dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca;
3) refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia;
4) refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9.”.
§ 2. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 2.
Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

Podsumowując, kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca wychowawcza jest podstawowym zajęciem, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z nauczaniem zawodu uczniów i młodych pracowników.

Nadmieniamy, że zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 988 ze zm.), zajęcia praktyczne mogą prowadzić osoby które mają kurs pedagogiczny i:

posiadające co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

nie posiadające tytułu mistrza w zawodzie, ale legitymujące się:

świadectwem dojrzałości liceum ogólnokształcącego, bądź technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać świadectwem ukończenia liceum i posiadający tytuł robotnika wykwalifikowanego bądź też równorzędnego w zawodzie, którego będą nauczać, a także co najmniej cztero letni staż pracy w tym zawodzie po uzyskaniu tytułu zawodowego;

świadectwem ukończenia szkoły policealnej, pomaturalnej, bądź świadectwem dojrzałości technikum, świadectwem ukończenia szkoły pomaturalnej i posiadający tytuł w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie;

świadectwem studium zawodowego i posiadający tytuł robotnika wykwalifikowanego oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie;

dyplomem ukończenia studiów wyższych o specjalności odpowiedniej dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzy lata odbytego stażu pracy w zawodzie po uzyskaniu dyplomu dyplomem ukończenia studiów wyższych o innej specjalności oraz odbyty co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Szkolenie koordynuje:
inż. Tomasz Ziober– główny specjalista ds. pedagogicznych wytypowany do koordynowania tych szkoleń.. Wieloletni praktyk, koordynator w wielkopowierzchniowych zakładach handlowych.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić: Zabrze 0 32/ 271 24 39

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”


Kasia

Katarzyna Cichy

Specjalista od BHP

Chętnie pomogę Ci załatwić wszystkie sprawy związane z BHP w Twojej firmie. Po prawej znajdziesz formularz, po którego wypełnieniu otrzymam natychmiast powiadomienie o Twoim zgłoszeniu. Jeżeli wypełnisz go w dziu roboczym od 9:00 do 17:00, prawdopodobnie oddzwonię do Ciebie w przeciągu kilku godzin. Podczas rozmowy odpowiem na wszystkie Twoje pytania i pomogę Ci podjąć ważne decyzje w związku z BHP Twojej firmy. Wypełnij formularz teraz i spodziewaj się po chwili mojego telefonu. Do usłyszenia.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszystkie informację nie wychodząc z biura!

+48 32 271 24 39

biuro@km2.slask.pl

Masz pytanie?