Kurs na obsługę pilarki

Kurs na obsługę pilarki

 

Szkolenie w zakresie uzyskania szkolenia: obsługa pilarek łańcuchowych – spalinowych. Celem Seminarium jest: uzyskanie szkolenia do obsługi Pilarek Łańcuchowych- Mechanicznych. przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni wycince drzew przy drogach. Plan szkolenia zgodny jest z programem. Kurs obsługi pilarek łańcuchowych – spalinowych składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W trakcie trwania szkolenia pilarzy uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. Posiadanie kursu obsługi pilarek jest wymagane nie tylko przy pracach leśnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie BHP przy obsłudze pilarki spalinowej powinni posiadać między innymi ogrodnicy, dekarze, drogowcy, budowlańcy, strażacy, oraz inne osoby korzystające z pilarki spalinowej.

Podczas zajęć na kursie pilarzy omawiane są następujące tematy i zagadnienia:

– budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji
– techniki pracy pilarkami spalinowymi – łańcuchowymi
– BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych
– charakterystyka zawodu pilarza

Osoby posługujące się pilarką, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, muszą posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi pilarek spalinowych.
§ 21. Do pracy z użyciem pilarki dopuścić można wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.

Samokształcenie – szybka forma edukacji

 

Mało znaną i niedocenianą formą szkolenia na rynku pracy jest: samokształcenie kierowaneWprowadzenie samokształcenia kierowanego jako rozwiązania systemowego w firmie daje korzyści w postaci:

  • Przeprowadzania szkolenia bez dezorganizacji czasu pracy i obowiązków służbowych.
  • Uczestniczenia w szkoleniach w dowolnych, dogodnych dla pracowników i firmy porach.
  • Uniknięcia kosztów wynikających z organizacji szkolenia stacjonarnego.

 

Samokształcenie kierowane jest efektywną formą szkolenia, które polega na samodzielnym przyswajaniu przez uczestnika wiedzy i jej utrwalaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) szkolenie w formie samokształcenia kierowanego mogą odbywać osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści, managerowie, pracownicy administracyjno-biurowi.

 

Samokształcenie kierowane jest przeprowadzane w następujący sposób:

  • Otrzymanie imiennego zgłoszenia od pracodawcy/uczestnika(ów) szkolenia.
  • Przesłanie przez organizatora szkolenia do Usługobiorcy faktury obejmującej ustalony koszt szkolenia, lub dostarczenie FV gotówkowej wraz z materiałami szkoleniowymi pocztą kurierską za pobraniem.
  • Przekazanie Usługobiorcy materiałów szkoleniowych z testem egzaminacyjnym
  • Przesłanie przez pracodawcę/uczestnika(ów) wypełnionej ankiety, rozwiązanego testu egzaminacyjnego.
  • Przesłanie Państwu drogą pocztową oryginału zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia , po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Praktyka w wymiarze 8 h. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do odbycia praktyki we własnym zakresie. Oświadczenie o odbytej praktyce należy wysłać wraz z testem do siedziby firmy na formularzu wydanym przez firmę Primus.

Szkolenie koordynuje inż. Tomasz Ziober:
Główny specjalista ds. BHP, o różnych branżach, wytypowany do koordynowania tych szkoleń.. Wieloletni praktyk, koordynator w wielko-powierzchniowych zakładach handlowych.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:


Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”