Szkolenie z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych

SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zapisy ustawy

Art. 36. 1. Ustawy Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 1.
3. Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności.
Art. 37. Ustawy Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych.

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza bardzo szeroko ujętą definicję przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Celem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą. Wytyczne GIODO nakazują, aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone osoby, które wcześniej zostały przeszkolone w tym zakresie. Szkolenie z ochrony danych osobowych przygotowuje do samodzielnego przygotowania dokumentacji dotyczącej ochrony tych danych. Uczestnik będzie potrafił zarejestrować zbiór oraz podpisać umowę z firmami mającymi dostęp do firmowych baz danych.

Szkolenie odbywa się  w dogodnej formie samokształcenia kierowanego, czyli nie tracą Państwo cennego czasu, ponieważ całość dokumentów wraz z testami egzaminacyjnymi otrzymuje Państwo bezpośrednio pod wskazany przez Państwa adres kurierem.Nasze dokumenty wraz z zaświadczeniami są zatwierdzone certyfikowane, spełniają wymogi ustawowe i są respektowane przez organy kontrolne.

6 powodów dla których warto wybrać samokształcenie:

  •  OSZCZĘDNOŚĆ CZASU i brak dezorganizacji pracy. Pracownicy szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy, ponadto nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia, ani nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków. Szkolenie tradycyjne trwa od 8 do 16 godzin, a  w szkoleniu  metodą e-learningu każdy uczestnik sam decyduje ile czasu może przeznaczyć  na szkolenie.
  • OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie, transport, wyżywienie i inne. Samokształcenie to zaoszczędzone pieniądze na czasie pracowników.
  • INDYWIDUALIZACJA PROCESU SZKOLENIOWEGO. Zakres, intensywność, tempo i poziom szkolenia każdy z uczestników może dostosować do własnych możliwości i potrzeb indywidualnie.
  • DOSTĘPNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ,  CZYTELNOŚĆ w serwisie szkoleń otrzymujecie Państwo  przejrzysty i zrozumiały materiał szkoleniowy.
  • Nauka w praktycznie dowolnym czasie i miejscu.
  • Duża kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Dodatkowo Państwa firma zyskuje fachową obsługę konsultanta. Od momentu nawiązania współpracy zostanę Państwa opiekunem, stale dostępnym pod telefonem. W razie jakichkolwiek pytań radą posłuży Państwu także koordynator szkolenia.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy zadzwonić:
Zabrze 0
 32/ 271 24 39,
lub wypełnić kartę uczestnictwa i przesłać na adres e-mail:
biuro@km2.slask.pl
 lub faksem na numer 0 32/ 271 24 39

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

„Gwarantujemy fachowe przeszkolenie Twoich pracowników zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawnymi. Wszystko załatwimy szybko i bez zbędnego zanudzania.”


30px